Türe göre filtrele:

Yıla göre sırala:

Isparta İlinde Ilıman İklim Meyve Türlerinde Sertifikalı Fidan Üretimi Yapan İşletmelerinin Teknik Yapısı

Makale
ULUKAN BÜYÜKARIKAN, MEVLÜT GÜL
Büyükarıkan, U. & Gül, M. (2014). Isparta İlinde Sertifikalı Ilıman İklim Meyve Fidancılık İşletmelerinin Teknik Yapısı. Süleyman Demirel Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi. 9(1): 59-67. (TR Dizin, CAB Abstracts)

Bu çalışmada, Türkiye meyve üretiminde büyük bir öneme sahip olan ılıman iklim meyve türleri fidancılığı teknik açıdan incelenmiştir. Araştırmada kullanılan veriler 2012 üretim dönemine ait olup, Isparta ilinde sertifikalı ılıman iklim meyve türleri fidanı üreten 50 işletmeden anket yöntemi ile elde edilmiştir. Meyve fidanı yetiştiriciliğinde klasik yöntemleri kullanarak üretimde bulunmak, Türkiye fidancılığının gelişimi ve rekabetçiliğini olumsuz etkilemektedir. Araştırmadan elde edilen verilerden hareketle, bölgede faaliyet gösteren meyve fidanı işletmelerinin modern üretim tekniklerini kullanmaktadır. Fidan üretimi için gerekli olan damızlık materyal temini, fidancılıkta önemli bir sorundur. Bu materyali üreticiler bireysel olarak yetiştiremediklerinde ithalat yoluyla sağlamaktadır. Bu durum fidancılığı dışa bağlı bir sektör haline getirmektedir.

http://edergi.sdu.edu.tr/index.php/zfd/article/view/4184/3680

Lisans Düzeyinde Muhasebe Eğitimi Alan Öğrencilerin Başarılarını Etkileyen Faktörlerin Analizi

Makale
Birkan BÜYÜKARIKAN, Ulukan BÜYÜKARIKAN
Büyükarıkan, B. & Büyükarıkan, U. (2014). Lisans Düzeyinde Muhasebe Eğitimi Alan Öğrencilerin Başarılarını Etkileyen Faktörlerin Analizi. Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü Dergisi. 3(5), 65-79

Eğitimde kalitenin artırılabilmesi için; öğrenme düzeyini etkileyen faktörlerin belirlenmesi ve öğretim
tekniklerinin etkinliğinin ölçülebilmesi bir gerekliliktir. Öğrencilerin, ders işleme yöntemlerine karşı tutumlarını
belirlemek ve bu yöntemlerin etkinlik derecelerini ölçmek, sürdürülebilir bir eğitim modelinin oluşturulabilmesi
açısından önemli olabilir. Bu çalışmada, lisans düzeyinde yoğun olarak muhasebe eğitimi alan öğrencilerin
muhasebe derslerine ve bu derslerin işlenmesine yönelik tutumları analiz edilmiştir. Araştırma kapsamında
Süleyman Demirel Üniversitesi Yalvaç Büyükkutlu Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu’nda Muhasebe ve Finansal
Yönetim bölümü öğrencileri ele alınmıştır. Araştırmadan elde edilen bulgulara göre; öğrencilerin muhasebe
derslerine ve modern yöntemlerle anlatılan muhasebe derslerine karşı daha olumlu tutuma sahip oldukları
belirlenmiştir. Öğrencilerin, günümüz iş koşullarına ayak uydurabilmeleri için aldıkları muhasebe eğitiminin hem
teknolojik koşullara hem de sektörün taleplerine uyarlanması gerekmektedir

Bilişim Sektöründe Faaliyet Gösteren Firmaların Finansal Başarısızlık Tahmin Modelleriyle İncelenmesi

Makale
Ulukan BÜYÜKARIKAN, Birkan BÜYÜKARIKAN
Büyükarıkan, U. & Büyükarıkan, B. (2014). Bilişim Sektöründe Faaliyet Gösteren Firmaların Finansal Başarısızlık Tahmin Modelleriyle İncelenmesi. Akademik Bakış Dergisi. 7(46): 160-172. (Research Bible)

Đşletmelerde finansal performansın ölçülmesi, işletmenin geleceğine yönelik öngörüde bulunabilmenin
altın kuralıdır. Bu çalışmanın amacı; Borsa Đstanbul’da işlem gören bilişim sektörü firmalarının Altman Z-Score
ve Springate finansal başarısızlık modelleriyle incelenmesidir. Araştırmada kullanılan veriler bilişim sektöründe
faaliyet gösteren altı firmanın, 2008-2013 mali dönemlerindeki altı hesap döneminde yer alan konsolide finansal
tablolarından elde edilmiştir. Firmaların finansal tablolarındaki veriler, Altman Z-Score ve Springate finansal
başarısızlık modellerinden elde edilen sonuçlara göre yorumlanmıştır. Daha sonra modellerdeki bileşenler
arasındaki istatistiki ilişkinin belirlenmesi için regresyon analizi ve ANOVA testi uygulanmış, söz konusu
bileşenlerin arasındaki ilişkinin çözümlenmesinde ise korelasyon analizi yapılmıştır. Finansal tablo bileşenlerinin
Z-Score ve S-Score ile korelasyon ilişkileri incelendiğinde; bazı bileşenler ile her iki model arasında istatistiki
olarak pozitif yönlü ilişkiler tespit edilmiştir. Bilişim sektöründe faaliyet gösteren firmaların Altman Z-Score ve
S-Score modellerinden elde edilen verilerden hareketle her iki modelinde finansal başarısızlığın tespitinde
birbirleriyle benzer sonuçlar ortaya koyduğu saptanmıştır. Her iki modelde de iflas öngörüsünün
gerçekleşmemesi, söz konusu işletmelerde finansal risklerin bulunmadığı anlamına gelmemelidir.

Türkiye’de Meyve Fidanı Üretiminin Mevcut Durumu Üzerine Bir Araştırma

Makale
Ulukan BÜYÜKARIKAN, Birkan BÜYÜKARIKAN,
Büyükarıkan, U. & Büyükarıkan, B. (2014). Türkiye’de Meyve Fidanı Üretiminin Mevcut Durumu Üzerine Bir Araştırma. Mustafa Kemal Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi. 19(2): 16-25. (CAB Abstracts)

Bu çalışma ile amaçlanan, Türkiye’de meyve üretiminde büyük bir öneme sahip
olan meyve fidancılığının mevcut ve dış ticaret durumunu incelemek, sektördeki mevcut
sorunlara çözüm önerileri getirmektir. Çalışmanın materyalini, Tarım Gıda ve Hayvancılık
Bakanlığı Kayıtları ve konu ile ilgili yapılmış çalışmalardan alınan ikincil veriler
oluşturmaktadır. Veriler oran ve indeks hesaplamaları kullanılarak incelenmiştir.
Türkiye’de 2010 yılı verilerine göre, 37 ilde sertifikalı meyve fidanı üretimi yapan 18’i
kamu kurumu, toplam 294 adet işletme bulunmaktadır. Fidancılığın günümüzdeki durumu
incelendiğinde, üretim ve sertifikasyondaki sorunların tam olarak aşılamadığı
görülmektedir. Üretimde kullanılan temel materyallerin dışında, sertifikalı meyve-asma
fidanı ithalatına gerek duymadan Türkiye’nin ihtiyacını karşılayacak miktar ve kalitede
fidan üretimi yapılmalıdır. Çalışma, fidancılık sektörünün mevcut durumunu ortaya koyma
amacıyla yapılmıştır.

Economic analysis of certified nursery producing enterprises in temperate climate fruits: a case of Isparta Province

Makale
Ulukan BÜYÜKARIKAN, Mevlüt GÜL
Büyükarıkan, U. & Gül, M. (2015). Economic Analysis of Certified Nursery Producing Enterprises in Temperate Climate Fruits: A Case of Isparta Province. Custos e @gronegócio. 10(4): 60-72. (WOS:000355762000003) (SCI-Expanded, SSCI)

In this study, the fruit production in Turkey which is of immense importance to examine the
economic point of view of the temperate climate fruit species nursery. With these objectives
carried out in the province of Isparta, the cost and profit of the producing nursery, the
problems with their respective solutions were identified in the enterprises. In addition, the
impact of the policies on the manufacturer in the region was determined. The data used in the
research for the production period between 2011 and 2012 for 50 provinces of Isparta’s
certified enterprises producing nursery. The temperate climate fruit species were obtained
using complete counting. From the 50 nursery enterprises examined according to their legal
status structure, 14 percent is stock Corporation, 18 percent sole proprietorship, 4 percent was
public enterprise and 64 percent accounted for cooperative partnership. Survey conducted in
the nursery enterprises with respect to land used is amounted to 58.94 decare. Averagely,
79,050 seedlings were produced in the enterprises with apple being the highest which
accounted for 81.03 percent out of the total production. The gross productions value was TL
359,228.60, TL 173,687.67 was also for production costs and the gross profit accounted as TL
289,465.86 while the absolute profit and relative profit amounted to TL 185,540.93 and 2.07
respectively. Moreover, the cost of production of a sapling is amounted to TL 2.20 per unit
and the selling price is TL 4.54 per unit.

TMS 10 Raporlama Döneminden Sonraki Olayların Muhasebe Açısından İncelenmesi

Makale
Ömer TEKŞEN, Ulukan BÜYÜKARIKAN
Tekşen, Ö. & Büyükarıkan, U. (2015). TMS 10 Raporlama Döneminden Sonraki Olayların Muhasebe Açısından İncelenmesi. Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi. 7(13): 462-480. (TR Dizin, EBSCO Host)

Bu çalışmanın amacı; TMS 10 Raporlama Döneminden Sonraki Olayların
muhasebeleştirilmesinin incelenmesidir. Bilanço tarihinden sonraki olaylar, bilanço tarihi ile onaylama
tarihi arasındaki süreyi kapsamakta olup, finansal tablo kullanıcılarının aldıkları ekonomik kararlar
bakımından büyük önem teşkil etmektedir. Bilanço tarihinden sonraki olayların hangi kapsamda ve nasıl
değerlendirileceğinin belirlenmesi için konu örnek olaylar çerçevesinde ele alınmıştır. Çalışmada
kullanılan örnekler, niteliği ve niceliği itibariyle konunun detaylı bir çerçevede ele almasını sağlayarak
söz konusu standardın daha geniş bir kapsamda değerlendirilmesine imkân sunacaktır

KİMYA SEKTÖRÜ İŞLETMELERİNDE FİNANSAL BAŞARISIZLIĞIN TAHMİNİ

Makale
Birkan BÜYÜKARIKAN, Ulukan BÜYÜKARIKAN
Büyükarıkan, B. & Büyükarıkan, U. (2018). Hacettepe Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, Cilt 36, Sayı 3, 2018, s. 29-50 (EconLit TÜBİTAK ULAKBİM)

Finansal başarısızlığın tahmin edilmesi şirketlerin gelecekleri hakkında karar vermeleri ve yatırım, finans, pazarlama, yönetim ve üretimin düzenlenmesinde büyük anlam ifade etmektedir. Çalışmanın amacı, Borsa İstanbul’da işlem gören kimya sektörü işletmelerinin finansal verilerinden hareketle elde edilen değişkenleri (oranlar) regresyon, diskriminant, logit ve probit gibi yöntemler kullanarak finansal başarısızlık öngörü modelleri geliştirmektir.

 Araştırmada kullanılan veriler kimya sektöründe faaliyet gösteren işletmelerin, 2010-14 mali dönemlerindeki finansal tablolarından elde edilmiştir Çalışmadan elde edilen finansal başarısızlık modelleri sonuçlarına göre her üç modelinde %80’in üzerinde doğru tahminler gerçekleştirdiği ve sonuçların birbirine yakın olduğu ancak en başarılı tahmin modelinin logit modeli (%89.1) olduğu ifade edilebilir.

Buna ek olarak logit modelinin diğer parametrik testlerdeki bazı önkoşullara gereksinim duymamasından ve yüksek oranda doğru sınıflandırma yeteneğine sahip olmasından dolayı kimya sektöründe faaliyet gösteren işletmelerin finansal başarı durumlarının tespitinde kullanılması önerilebilmektedir.

Avcı ölçeği ile Türkiye’de avcı profilinin analizi

Makale
Ulukan BÜYÜKARIKAN
Büyükarıkan, U. (2018). Avcı ölçeği ile Türkiye’de avcı profilinin analizi. Türkiye Ormancılık Dergisi. 19(2): 163-169. (TÜBİTAK-ULAKBİM Yaşam Bilimleri Veritabanı (TR Dizin), CAB Abstracts, Zoological Records, Open Academic Journals Index (OAJI), Cite Factor, Index Copernicus, Cosmos Index)

Türk toplumu açısından avcılık kültürel bir değerdir. Yaban hayatı kaynaklarının kullanımında önemli bir role sahip olan
avcı profilinin belirlenmesi için çalışmada “avcı ölçeği” kullanılmıştır. Çalışma kapsamında Türkiye genelinde avlanma
belgesine sahip 1160 avcı araştırma kapsamında incelenmiştir. Çalışmadan elde edilen verilere göre; avcıların genel eğitim
seviyesinin lise ve üzeri olduğu, gelir seviyesinin düşük olduğu, Türkiye’deki avcı profilini ifade eden en önemli faktörün “av
tutkusu” olduğu, avcılığın kültürel bir olgu olması nedeniyle, avlanma şekli ve faaliyetlerinin “avcılık etiği ve avcılığın gerekleri”
faktörüyle desteklendiği ifade edilebilir. Çalışmaya katılan avcıların tamamına yakını yürürlükteki avlanma mevzuatının sivil
toplum kuruluşlarının görüşü alınmaksızın düzenlendiğini ifade etmiştir. Buna ek olarak; kotalı avcılık sisteminin paralı avcılığın
alt yapısını oluşturduğu konusunda da şüpheleri bulunmaktadır. Sorunların aşılabilmesi ve sürdürülebilir avcılık stratejilerinin
oluşturulabilmesi için yürüklükteki “Kara Avcılığı Kanunu” maddelerinin Avrupa Birliği ülkelerindeki geçerli olan kurallar ile
uyumlu bir çerçevede yeniden tasarlanması önerilmektedir. Ayrıca, Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü ve sivil
toplum kuruluşlarının (avcılık atıcılık kulüpleri, yaban hayatı dernekleri vd.) ortak bir çerçevede kararlar alabilmelerinin yaban
hayatı ve avcılık açısından olumlu gelişmelere damga vurabileceği ifade edilebilir